Stadgar

Stadgar för föreningen Innemiljöcentrum i Växjö.
Fastställda vid föreningens årsmöte 2015-03-05

 

§1
Föreningens firma är ”Innemiljöcentrum i Växjö”

 §2
Föreningen har till ändamål att främja forskning, utbildning, utveckling och information inom miljöområdet. Föreningen kan därjämte som aktieägare företräda medlemmarna i hel- eller delägda verksamhetsbolag.

§3
Medlemskap i föreningen erhålles av företag, organisation eller annan juridisk person som har intresse av föreningens ändamål och verksamhet. Styrelsen beslutar om antagande av nya medlemmar. Styrelsen beviljar utträde ur föreningen.

§4
Föreningens medel består av en årligt erlagd medlemsavgift. Årsavgiften fastställs av årsmötet.

§5
Föreningen skall ha en styrelse, bestående av minst sju och högst tretton ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utses på årsmötet för tiden fram t o m nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen konstituerar sig själv och beslutar om arbetsfördelning inom styrelsen.

§6
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Växjö.

§7
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall också hållas när ordförande anser att det behövs eller när två ledamöter begär det. Kallelse till sammanträde besörjs av ordföranden.

§8
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen utser.

§9
Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll. Av detta skall framgå vilka som varit närvarande och vilka beslut som fattats. Har skiljaktig mening förekommit skall denna antecknas till protokollet. Protokoll skall justeras av ordföranden och en därtill utsedd ledamot.

§10
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11
För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning skall utses två revisorer och två revisorsuppleanter. Revisorerna väljs för ett räkenskapsår i sänder. Styrelsen skall årligen före utgången av april månad avge årsredovisning, bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Revisorerna skall senast den 15:e maj varje år avlämna revisionsberättelse.

 

§12
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller revisorerna eller minst 1/5-del av medlemmarna i föreningen skriftligen begärt det hos styrelsen, med angivande av det ärende som önskas behandlat.

§13
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast före maj månads utgång.

§14
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse till föreningsstämma skall ske senast två veckor före stämman.

§15
Vid föreningsstämma ska varje närvarande medlem ha en röst.

§16
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

3. Val av två justeringsmän

4. Fråga om kallelse behörigen skett

5. Styrelsens årsredovisning

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av styrelse

9. Val av revisor och revisorsuppleant

10. Val av valberedning och sammankallande

11. Fastställande av avgift till föreningen

12. Övriga ärenden

Vid extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-4 ovan endast förekomma de ärenden, för vilka föreningsmötet blivit utlyst och som angetts i kallelse. Beslut i föreningsstämma utgöres av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§17
Beslut om ändring av föreningens stadgar är ej giltig om det ej biträtts av samtliga röstberättigade eller beslut har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie. På sistnämnda stämma skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av på stämman representerade röstetalet.

§18
Beslut om upplösning av föreningen fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie. På det mötet som sist hållits skall beslutet biträdas av minst 2/3 av på stämman representerade röstetalet. §19 Vid upplösning av föreningen tillfaller samtliga tillgångar det lokala organ som föreningsstämman beslutar om, förslagsvis Astma och Allergiförbundet. Eventuella medlemsägda inventarier, som anses ha ett restvärde, skall återgå till ägaren.