Föreningsfakta

Innemiljöcentrum i Växjö

I samhället har medvetenheten om betydelsen av en god innemiljö ökat. Byggsektorn och övriga intressenter som verkar inom innemiljöområdet har ett ansvar att utveckla och informera om de kunskaper som finns inom området. 
INNEMILJÖCENTRUM I VÄXJÖ VERKAR FÖR:

 • Kunskapsuppbyggnad och attitydförändringar inom och utom innemiljöcentrum
 • Samordning mellan forskare, tillverkare, projektorer, byggare och brukare inom regionen och nationellt
 • Byggande av sunda hus för alla
 • Ökad samverkan mellan samhället och näringsliv i praktiska former
 • Regional utveckling och ökat allmänt intresse för god innemiljö

IMC har 30 talet medlemmar från byggsektorns alla led.  De frågor vi arbetar med är:

 • Planeringsfrågor
 • Ljus och belysning
 • Rumsbildning och färgsättning
 • Akustik och buller
 • Luftkvalitet och emissioner
 • Tekniskt klimat
 • Byggteknik och byggmaterial
 • Miljömedicin

Innemiljöcentrum 
Orgnr: 829502 - 1367